Minoritský klášter ZNOJMO

Roku 1225 bylo přemyslovské Znojmo povýšeno na město královské a nedlouho na to byl v těsné blízkosti hlavního vstupu do královského hradu vystavěn klášter minoritů. V jejich sousedství se pak usadila i ženská větev tohoto řádku - klarisky. Prostor mezi mužským a ženským klášterem vyplnil jednolodní chrám Nanebevzetí Panny Marie. Když roku 1278 padl v bitvě na Moravském poli český král Přemysl Otakar II., byly jeho ostatky uloženy právě ve znojemském minoritském klášteře - a to až do roku 1296, kdy je nechal Václav II. převézt do Prahy.

Původní raně gotický kostelík byl na přelomu 13. a 14. století přebudován a zvětšen. Další stavební úpravy minoritského kláštera přišly po požáru roku 1494. Z nejstaršího stavebního období se v objektu dochovala křížová chodba severozápadního ramene včetně okenních kružeb. Severovýchodní část křížové chodby je z konce 15. století. V roce 1534 klášter převzali františkáni, kteří budovu stavebně upravovali a rozšiřovali. V letech 1653-1654 byly vystavěny dvě nové kostelní věže: jedna patřící minoritům se zvonem zasvěceným Panně Marii a sv. Antonínovi Paduánskému, druhá věž patřila klariskám se zvony sv. Františka a sv. Kláry. Další stavební úpravy pocházejí z období baroka: původní knihovna, dvorní trakt či schodiště. Dosud viditelná je i klasicistní přestavba: v letech 1728-1729 byl rozšířen nedostačující refektář, v letech 1754-1758 byla vystavěna nová budova klášterního špitálu.

Po zrušení kláštera roku 1784 byla část objektu proměněna ve vojenskou vychovatelnu regimentu prince Coburga. Roku 1825 byla provedena radikální přestavba na věznici a budovy kláštera i kostela byly vážně poškozeny, část ambitu dokonce zbořena. Do dnešní doby se dochovala pouze menší část kostela, především jihovýchodní zeď hlavní lodě, která dělá působivou kulisu koncertům a kulturním akcím pořádaným na nádvoří minoritského kláštera. Od roku 1945 slouží budova minoritského kláštera muzejním účelům. Jde o jeden ze šesti objektů, které spravuje Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Minoritský klášter je dnes také jeho oficiálním sídlem.

V současné době jsou v minoritském klášteře uloženy přírodovědné, archeologické a historické sbírky muzea. Naleznete zde moderní expozice věnované pravěkým zemědělcům, živé a neživé přírodě Znojemska či zbraním Orientu - znojemská sbírka orientálních, převážně asijských zbraní, dokonce patří k největším svého druhu v ČR. V expozici o „černém řemesle“ se můžete seznámit s umem a řemeslnou dovedností starých kovářů, zámečníků a pasířů. Expozice s interaktivními prvky zaujmou děti i dospělé. V červnu 2019 byl otevřen pro veřejnost zadní trakt, kde se nachází expozice lapidária Tichá řeč kamení.

Jihomoravské muzeum ve ZNOJMĚ

Přemyslovců 129/8
669 02 Znojmo