Zřícenina hradu Cornštejn u BÍTOVA

Jihomoravské muzeum ve Znojmě spravuje celkem 6 objektů - zřícenina hradu Cornštejn v katastru obce Bítov je tou nejvzdálenější. Stojí na strategickém výběžku obtékaném ze tří stran řekou Dyjí, v blízkosti místa, kde archeologové prokázali osídlení již v pozdní době kamenné. Vznikl na původně zeměpanském území, jež náleželo k hradu Bítovu a které přešlo koncem 13. století jako trvalá zástava do rukou panského rodu Lichtenburků. Pro posílení předpolí hradu Bítova, k ochraně cesty spojující Bítov s Vranovem a konečně jako sídlo pro své potomky nechal Raimund z Lichtenburka se souhlasem krále Jana Lucemburského někdy ve 20. letech 14. století postavit hrad Cornštejn. Poprvé se uvádí v listině moravského markraběte Karla z 31. května 1343. Původně nevelký hrad s palácem a nádvořím byl postupně rozšiřován a zpevňován. Na počátku 15. století zde vyrostl nový hradní palác i předhradí s hospodářskými a administrativními budovami.

Roku 1422 se o dobytí hradu marně pokoušeli husité. Mocenské postavení Lichtenburků vzrostlo ve 40. letech 15. století do té míry, že Jan z Lichtenburka dokonce vedl boj se sousedními Rakousy a vzdoroval i římskému králi Fridrichovi III. V polovině 15. století držel Cornštejn Hynek z Lichtenburka a na Bítově, který odmítl přísahat věrnost králi Jiřímu z Poděbrad a podporován papežem Piem II. zahájil v roce 1463 otevřenou vzpouru. Cornštejn se proto logicky stal terčem útoku královského vojska. Jedenáctiměsíční obléháni Cornštejna (1464-1465) se stalo politickou událostí evropského významu, neboť za vzpurným Lichtenburkem stál samotný papež. Nakonec však byl Cornštejn vyhladověn, Hynkovi z Lichtenburka konfiskován a lénem udělen pánům Krajířúm z Krajku.

Wolfgang Krajíř z Krajku, který si na králi Vladislavu Jagellonském vymohl převod cornštejnského panství do svobodného držení, hrad opravil a nově opevnil. V sedle jižně od hradu tehdy vyrostlo moderní předsunuté opevnění s dělovými baštami. Oba hradní paláce byly modernizovány. Po roce 1526 hrad opět přechází do vlastnictví Lichtenburků, pánů na Bítově. Za jejich panství bylo v roce 1542 opevnění Cornštejna na základě usnesení moravského zemského sněmu v souvislosti s tureckým nebezpečím naposled posíleno. Roku 1576 se Cornštejn jako součást bítovského panství dostal do rukou Štrejnů ze Švarcenavy, kteří přestali sídlo udržovat. Hrad tak zpustl. Mezi dalšími majiteli se vystřídali Jankovšti z Vlašimi (1617), hrabata z Daunu (1788) a Haasové z Hasenfelsu (1912). Na základě Benešových dekretů byl hrad v roce 1945 zestátněn.

Nynější podoba hradu je výsledkem jeho rozsáhlé rekonstrukce, kterou v 70. letech 20. století provádělo tehdejší Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Brně. Rekonstrukce či dostavba nebyla dokončena a v polovině 80. let byl hrad převeden do správy Jihomoravského muzea ve Znojmě, které nyní zajišťuje nejnutnější sanační práce, umožňující zpřístupnění zříceniny hradu Cornštejna veřejnosti. Neustále pokračující archeologické průzkumy nedávno odhalily nové prostory pod hradním palácem. V roce 2022 byl také hradní palác zastřešen novou vyhlídkovou plošinou. Každoročně se na zřícenině hradu Cornštejn v letní sezóně pořádají šermířské akce a historické programy na oživení areálu. Návštěvníkům se odsuď nabízejí nejen úchvatné výhledy do okolní rekreační oblasti Vranovské přehrady, ale i expozice mučírny a šenku hradní posádky ve sklepeních bývalého hradního paláce. Vstup je zpoplatněn. 

POZOR! Plánujete-li návštěvu zříceniny hradu Cornštejn, musíte počítat s časovou rezervou než dojdete pěšky k hradní pokladně – poslední veřejné parkoviště je na lesní mýtině u silnice vedoucí z Lančova a je vzdálené cca 700 m. Odtud vede lesní nezpevněná pěšina až do hradu. Jít po silnici z parkoviště nedoporučujeme s ohledem na její úzký profil a nepřehledný lesní úsek.

Jihomoravské muzeum ve ZNOJMĚ

Přemyslovců 129/8
669 02 Znojmo

Zřícenina hradu Cornštejn u BÍTOVA

Zřícenina hradu Cornštejn
kat. úz. Bítov