REGIONÁLNÍ ROZVOJ a CESTOVNÍ RUCH – Odborné akce III-V / 2020

I v jarních měsících se můžete zúčastnit řady zajímavých odborných akcí, konferencí a vzdělávacích workshopů týkajících se cestovního ruchu nebo regionálního rozvoje. Zde je jejich aktuální přehled... Aktuální problémy cestovního ruchu – Overtourism
4.–5. 3. 2020, Jihlava VŠPJ

Vysoká škola polytechnická Jihlava pořádá již 15. ročník mezinárodní konference zaměřující se na aktuální problémy cestovního ruchu. Hlavní témata se týkají hotelnictví a pohostinství, destinačního managementu a marketingu, ale i výzkumu v oblasti cestovního ruchu. Speciální téma letošního ročníku je „Overtourism – riziko pro destinace“. Nadměrný turismus neúměrně zatěžující danou oblast bude diskutován jako současný problém mnoha destinací, a to včetně možností jeho řešení.
https://www.vspj.cz/skola/obecne-informace/akce/aktualni/id/896
  MUZEA V POHYBU
14.–15. 3. 2020, Znojmo a Retz (AT)

V polovině března proběhne 25. Dolnorakouský muzejní den, který do rakouského Retzu a jihomoravského Znojma pozve pracovníky muzejních institucí z obou stran hranice. Odborná konference se ponese v duchu hlavního tématu „Muzea v pohybu – impulzy, interpretace, interakce“. V rámci přeshraničního projektu I-Cult bude akce vedena ve dvou jazycích se simultánním tlumočením a kromě přednášek jsou na programu i poznávací exkurze. Prvních 40 přihlášených má navíc hrazeno ubytování v Premuim Hotelu ve Znojmě. Samotná konference je přitom zdarma! Pokud provozujete jakoukoli formu muzejní či galerijní expozice a hledáte inspiraci, neváhejte s přihláškou...
https://www.noemuseen.at/cs/
  TRAVELCON 2020 
23.–24. 4. 2020, Výstaviště České Budějovice, pavilon Z

Jihočeská centrála cestovního ruchu pořádá další ročník velmi kvalitní odborné konference pro všechny aktéry cestovního ruchu ČR. Ve dvou dnech plných přednášek, workshopů a diskuzí se otevřou otázky současných trendů turismu, na které odborníci na cestovní ruch i profesionálové z branže přinesou nové a mnohdy neočekávané odpovědi. Těšit se můžete například na přednášky: Nové směry cestovního ruchu v jižních Čechách, Cestovní ruch z pohledu podnikání, Příklady dobré praxe ze zahraničí, Nejlepší marketingové kampaně v cestovním ruchu, Vztah médií a turismu, Právní pasti v cestovním ruchu, Creator House – unikátní projekt, Automatizace procesů v cestovním ruchu, Co přinese regionální letiště svému okolí – dobrá praxe, Jak získávat investice do destinací...
Speciální program bude připraven pro turistické destinace: Formy financování destinací v ČR (zaměstnanci, provoz, marketing), Certifikace DS a další plány CzechTourismu, Příklady dobré praxe a inspirace z DS v ČR, Příklady dobré praxe a inspirace z DS v zahraničí (financování, marketing, provoz), Jak získat peníze do destinace (žádosti, plnění, služby), Nejčastější problémy v rozvoji a řízení destinace...
Nebude chybět ani speciální program pro poskytovatele ubytování a gastroprovozy, tematické workshopy, diskuze či praktické ukázky. 
Výrazná sleva z ceny vstupenky za rezervaci do 29. 2. a pak do 31. 3. 2020!
https://www.travelcon.cz/
  Projekt VZDĚLÁVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU
duben 2020 – cca červen 2022 (s možností prodloužení)

Rozsáhlý a velmi přínosný dlouhodobý projekt spouští státní agentura CzechTourism pro všechny pracovníky v cestovním ruchu, kteří mají zájem si bezplatně rozšířit a osvojit své dosavadní/nové pracovní kompetence/dovednosti/znalosti, nebo pro ty, kteří by se chtěli vzdělat a rozšířit si kvalifikaci v oblasti služeb cestovního ruchu. Cílem projektu je komplexní rozvoj cestovního ruchu ve všech regionech České republiky, i proto se budou jednotlivé přednášky konat ve 13 krajích (mimo Hl. m. Praha).
Připraveno je více než 200 témat rozdělených podle odvětví cestovního ruchu na: ubytování, stravování, činnost cestovních kanceláří a agentur, aktivní a venkovský turismus, lázeňské služby, wellness a fitness, turistická informační centra, průvodcovská činnost nebo destinační management, ze kterých si každý vybere podle vlastních potřeb. Vždy půjde o kombinaci prezenční výuky (min. 20 hodin) a e-learningové výuky (min. 20 hodin) formou samostudia v rámci webových stránek projektu, zakončenou testem do 5 měsíců od zahájení studia. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování kvalifikačního kurzu. Tento certifikát pak může být pomocníkem pro jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Podmínkou je, že účastník kurzu musí být v cestovním ruchu už pracující (zaměstnanec, OSVČ, profesní a podnikatelská sdružení, příspěvkové organizace, neziskové společnosti...).
Vzhledem k rozdílným potřebám a úrovni odborných znalostí i kompetencí budou vzdělávací aktivity připraveny specificky pro řadové zaměstnance, střední a vyšší management. Celkem může být v projektu i díky evropské dotaci zdarma proškoleno až 5000 osob!
https://vzdelavani.czechtourism.cz/
  REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY
11.–13. 5. 2020, Zámek Křtiny
 
11. ročník konference s odbornou exkurzí a podtitulem „S rozumem ruku v ruce“ se zaměří na turismus a jeho dopady na ochranu přírody. Navrhovaná témata jsou: Složky rekreačního a turistického potenciálu území – krajinný ráz, geologické útvary, dřevinná vegetace, nedřevní produkty z lesa, vodní prvky v krajině a další; Rekreační a turistické využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní prostředí (voda, ovzduší, odpady...); Využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje, možnosti čerpání dotací; Poškozování částí přírody rekreačním využíváním – příklady řešení, zkušenosti, dobré praxe z České republiky i zahraničí; Environmentální vzdělávání; Nové trendy v oblasti rekreačního využívání krajiny (nové druhy sportů, minimalizace vlivů na životní prostředí, nové technologie...); Výsledky výzkumů v oblasti rekreačního využívání krajinného prostoru; Co se nepovedlo… a další. Konferenci pořádá Mendelova univerzita v Brně a Česká společnost krajinných inženýrů.
https://www.ldf.mendelu.cz/32198n-konference-rekreace-a-ochrana-prirody