Hrady, zámky a tvrze

Druh:


Památky a historie

Přístupnost:


přístupné veřejnosti

Vhodné pro:


děti, mládež, dospělí, senioři

Více informací:


viz webové portály v textu

Řeka Dyje již od pradávna tvořila moravsko-rakouskou hranici a na jejích březích vyrostly mohutné opevněné hrady. Střežily nejen hranici ale i významné obchodní stezky, kterými byla zdejší oblast protkána. Některé byly časem přebudovány v honosné zámky, některé si zachovaly svůj původní charakter nedobytných pevností. Významné hrady a zámky však naleznete i ve vnitrozemí, kde obvykle sloužily jako součást obrany šlechtického panství, hospodářské centrum nebo jako reprezentativní rodová sídla. Zde najdete přehled těch, které jsou v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí veřejnosti přístupné...

Hrad BÍTOV
Bítov je jedním z nejstarších a nejromantičtějších hradů České republiky. Leží na ostrohu obtékaném řekou Želetavkou nedaleko soutoku s Dyjí. Zrcadlí se ve vodách Vranovské přehrady (zbudované roku 1935), jejíž vody zatopily prastarou obec Bítov v podhradí. Hrad byl založen v 11. století na místě původního slovanského sídliště a velkomoravského hradiště, a to jako první z řetězce hradů, které měly chránit jižní hranici přemyslovského státu. Je pravděpodobně nejstarším hradem celého moravsko-rakouského Podyjí.

Původně dřevěný, zeměpanský hrad byl počátkem 13. století přestavěn na hrad kamenný. Vystřídaly se zde rody Lichtenburků (1307–1572), kteří budují kamenné opevnění s věžemi, a Jankovských z Vlašimi (1612–1755), kteří přestavují hrad v duchu renesance a zakládají hradní zbrojnici. Dalším rodem byli Daunové (1755–1904), za nichž hrad dostává dnešní novogotickou podobu. Nejznámější z nich byl Leopold hradbě Daun, držitel Řádu zlatého rouna a polní maršálek Marie Terezie. Následovali Haugwitzové (1904–1906), dědicové Daunů, kteří většinu zděděného majetku stěhují z Bítova na své rodové sídlo v Náměšti nad Oslavou.

Posledním majitelem byl baron Jiří Haas z Hasenfelsu (1912–1945), majitel porcelánky Haas a Czjzek ve Slavkově u Karlových Varů a zakladatel jedné z prvních soukromých ZOO u nás. Obohatil hradní zoosbírky mimo jiné o unikátní kolekci 49 vycpaných psů – dnes největší sbírku svého druhu na světě. Mimo tu zde stojí za vidění především hradní palác s romantickými novogotickými interiéry, vzácná zbrojnice, bohaté zoologické sbírky, ale i expozice hradního pivovaru.
www.hrad-bitov.cz
 

Zámek BOHUTICE
Menší zámek vznikl v Bohuticích na přelomu 16. a 17. století přestavbou původní tvrze. V polovině 18. století pak byl barokně rozšířen – to, když byl majetkem Jezuitů, kteří zde vybudovali svou hospodářskou residenci. Dodnes se dochoval jako dvoukřídlá třípodlažní budova s renesančními klenbami v přízemí, kterou zdobí pozoruhodné arkádové ochozy.

Od konce 2. světové války jej vlastní obec, která jej dnes využívá jako sídlo obecního úřadu nebo místo pro společenské akce. Ve 2. patře zámku však naleznete veřejnosti přístupnou unikátní Expozici Bohutické křížové cesty. Jedná se o soubor 54 dřevěných soch v životní velikosti zpodobňující poslední cestu Ježíše Krista. Ohromují svým mimořádným uměleckořemeslným zpracováním i expresivní mimikou a gestikou.
www.bohutice.cz
 

Zámek (tvrz) BOSKOVŠTEJN
Zajímavá původně vodní tvrz se nachází v centru obce Boskovštejn. Jako volně stojící budova obdélníkového půdorysu s nárožními bastiony fungovala jako samostatný obranný bod. Na renesanční šlechtické sídlo byla přestavena kolem roku 1615 a později se stala rytířským sídlem hrabat de Souches. V druhé polovině 20. století byl objekt majetkem JZD a byl používán pro hospodářské účely. Po roce 1990 přešel do soukromých rukou – nový vlastník ji zrekonstruoval a v současnosti je sídlem největšího muzea jízdních kol na světě.
www.muzeumkol.eu
 

Starý zámek JEVIŠOVICE
Vznikl na místě hradu postaveného kolem poloviny 15. století nad řekou Jevišovkou. Gotická stavba byla přeměněna na konci 16. století na renesanční sídlo, které velmi utrpělo za třicetileté války. V roce 1686 bylo za Ludvíka Raduita de Souches přestavěno do současné podoby s barokními prvky. Posledními vlastníky byli Offenheimové z Potexinu, kteří objekt vlastnili od roku 1916. Od té doby je majetkem státu. Tzv. „Starý zámek“ od roku 1974 spravuje Moravské zemské muzeum v Brně, které zde zpřístupnilo depozitář lidového nábytku, historických hudebních nástrojů, výstavní expozice „Historický vývoj Jevišovicka“ a dlouhodobou výstavu „Umění skalních maleb“. 

Budova tzv. „Předzámčí“ je ve správě města Jevišovice, které sem umístilo novou vlastivědnou expozici. Naleznete tu slavné archeologické sbírky Jaroslava Palliardiho a Františka Vildomce, přírodovědnou část představující zástupce živé přírody, hornin a minerálů. Dozvíte se mnohé o majitelích Jevišovického panství, které je spojováno nejen s rodem Kunštátů, z nichž nejznámější byl Hynek zvaný Suchý Čert – nesmlouvavý válečník a nebezpečný lapka. Ale i o slavném obránci Brna, císařském polním maršálkovi Ludvíkovi Raduit de Souches, který panství získal za své hrdinské činy. Na půdě pak děti čeká zábavné bludiště „Labyrintem Jevišovické historie“.

Oproti tomu tzv. „Nový zámek“ v Jevišovicích není určen pro běžné turistické návštěvy – slouží totiž jako domov pro seniory. Jde o romantickou stavbu s dominantní věží s cimbuřím a bohatě zdobenou fasádou připomínající stará anglická sídla. Do této podoby ho na místě původního dřevěného loveckého zámečku obklopeného lesnatou honitbou nechal přestavět roku 1879 Karel Locatelli. V současnosti je Nový zámek obklopen rozsáhlým anglickým parkem – veřejnosti přístupným, který vybízí k příjemným a poklidným procházkám v kteroukoli roční dobu.
www.jevisovice.cz
www.mzm.cz

 

Hrádek LAMPELBERK
Na nejvyšším místě staré viniční tratě Ječmeniště, jihovýchodně od obce Vrbovec, stojí romantický viniční hrádek Lampelberk. Uprostřed vinic s vyhlášenou kvalitou si jej nechal roku 1860 postavit jako vyhlídkový altán Jaroslavický zámecký pán Vilém hrabě Hompesch. Německý název však nebyl odvozen od lamp, ale od ovcí, které se tu pásávaly. Viniční hrádek je stavbou s malou kruhovou věží a vyhlídkovou terasou, pod kterou bývala místnost pro hotaře (strážce vinohradu) a maštal pro koně. Dnes slouží jako odpočinkové místo pro turisty i cyklisty nabízející krásnou vyhlídku na okolní vinice a v sezóně i jako vinný degustační stánek
www.lahofer.cz
 

Zámek MIROSLAV
Podle pověsti byl miroslavský zámek vybudován dcerou českého vévody, kněžnou Miroslavou, kolem roku 912 původně jako vodní tvrz na malé skále uprostřed bažin. Její potomci prý v Miroslavi žili až do 12. století, ale první písemná zmínka o tvrzi je až z roku 1387. Zřejmě šlo o typ kamenné obytné věže vybudované v románském stylu, která byla postupem času přebudována v pevný gotický hrad chráněný vodním příkopem. Dnešní podobu získal zámek už v 1. polovině 16. století a pozdější barokní úpravy ji už moc nezměnily.

Velmi cenná a zajímavá je dochovaná sklípková klenba bývalé soudní síně, kde panská feudální spravedlnost vynášela své rozsudky až do roku 1851. Po roce 1945 byl zámek zestátněn a využíván např. jako učňovský internát. Od počátku 90. let 20. století je majetkem města. V letech 2014-2015 zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce a nyní je zpřístupněn veřejnosti. Je celoročním dějištěm řady kulturních a společenských akcí i výstav, mimo jiné největší sbírky velkoformátových puzzle s motivy Slovanské epopeje Alfonse Muchy, která je dokonce zapsána v Knize rekordů.
www.miroslavskyzamek.cz
 

Zámek MORAVSKÝ KRUMLOV
Původní hrad vystavěný ve 13. století v nejužším místě řeky Rokytné na okraji města Moravský Krumlov, byl v polovině 16. století přebudován na renesanční zámek. Je to čtyřkřídlá budova s nádvořím, které ve třech podlažích lemují arkády. Zvláštností zámku je také unikátní arkádové schodiště, vedoucí do horních pater zámku. Poslední úpravy zámku a okolí provedla v 18. století kněžna Marie Eleonora z Liechtensteinu.

Zámek byl po dlouhá léta spojen s osudem slavné malířské kolekce Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Dnes je příjemným a důstojným místem pro umělecké výstavy uvnitř i festivaly různých žánrů na rozlehlém nádvoří. V roce 2019 startuje na zámku náročná rekonstrukce, která ho představí opět v plné kráse.
www.mkrumlov.cz
 

Zámek UHERČICE
Půvabný zámek se nachází asi 40 km západně od Znojma nedaleko hraničního přechodu Vratěnín–Drosendorf. Jde o největší zámecký komplex ve zdejší oblasti a rozlehlý areál zahrnuje obytné a reprezentační prostory i hospodářské budovy. Tvoří spolu s přilehlými zahradami a parky významný krajinotvorný soubor. 

Vznikl na místě původní gotické tvrze ze sklonku 15. století. Přibližně na tomtéž obdélném půdorysu proběhla kolem poloviny 16. století přestavba tvrze na renesanční zámek, dodnes v jádru dochovaný a tvořící východní část komplexu. Díky různým stavebním a uměleckým epochám, které jsou do historie Uherčic vepsány dodnes, bývá zámek označován za „učebnici slohů". Bohatá umělecká výzdoba interiérů se přes částečné narušení zachovala ve velmi autentické podobě a je postupně rekonstruována.

Po 2. světové válce byl zámek původním majitelům zkonfiskován a přešel do majetku státu. Kdysi honosné šlechtické sídlo se od padesátých do osmdesátých let 20. století přičiněním Československých státních statků, Tábora nucené práce a znojemského útvaru Pohraniční stráže změnilo k nepoznání – devastace zámeckého komplexu dospěla až tak daleko, že se dokonce v roce 1985 uvažovalo o jeho demolici. 

Půvabný zámek naštěstí přežil, ale ve velmi špatném stavu. Od roku 1996 je část zámku zpřístupněna a téhož roku byla zahájena dlouhodobá rekonstrukce. Nabízí se tu jedinečná možnost vidět památkovou obnovu historického objektu přímo v realizaci. V současnosti zde probíhá projekt IROP „Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna“, zaměřený na vzorovou památkovou obnovu nejhodnotnějších a zároveň nejohroženější částí zámeckého areálu a jeho prezentaci. Od září 2019 až do roku 2022 proto bude návštěvníkům uzavřené celé severní křídlo zámku včetně majestátního Banketního sálu i salla terreny s vyhlídkou.

K zámku přiléhají rozsáhlé parky a zahrady, které jsou zárukou příjemných procházek. V rámci rekonstrukce se návštěvníci dočkají oprav také zde. V plánu je oprava kašny v rozáriu nebo obnova romantické rozhledny z roku 1802 v parku, která je pravděpodobně nejstarší rozhlednou v republice.
www.zamek-uhercice.cz
 

Zámek VRANOV NAD DYJÍ
Klenot evropského baroka vypínající se na strmé skále nad řekou Dyjí vznikl přestavbou ze zeměpanského hradu připomínaného poprvé k roku 1100. Současnou podobu zámku mu vtiskl po ničivém požáru v roce 1665 hraběcí rod Althannů. Koncem 17. století byla podle projektu významného evropského architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu zahájena náročná přestavba na honosný barokní zámek. Dominium po nich získali polští Mniszkové, kteří přivedli k nebývalému rozkvětu evropsky proslulý vranovský závod na výrobu kameniny a porcelánu. 

Neopakovatelnou siluetu zámku tvoří impozantní Sál předků - jedna z největších světských barokních prostor vůbec, a kaple Nejsvětější Trojice, které výtvarně umocňují osobitý půvab stavby zasazené do členité přírody. K zámku neodmyslitelně patří romantický lesopark vybudovaný v 18. století v jeho okolí. 

Vranovský zámek, který je národní kulturní památkou, najdete na západním okraji Národního parku Podyjí. Návštěvníkům nabízí prohlídku autentických barokních interiérů, Sálu předků a kaple, ale přibližuje i kulturu vranovského zámeckého bydlení z konce 18. stol. a z celého 19. století. Při prohlídce zámku si můžete vybrat ze 4 prohlídkových okruhů a užívat si pohádkové scenérie, které okouzlily i řadu filmařů.
www.zamek-vranov.cz
 

ZNOJEMSKÝ HRAD (Deblínský zámek)
Na mohutném skalním ostrohu nad řekou Dyjí a Gránickým potokem se vypíná původní sídlo znojemských údělných přemyslovských knížat, založené již kolem roku 1100. Dominantou areálu je hradní kaple, románská rotunda sv. Kateřiny. Ve 12. století zde byla v provozu mincovna znojemských knížat. Hrad byl jako významná zemská pevnost postupně přestavován a zpevňován. Po třicetileté válce zpustlý hrad byl v r. 1710 přestavěn na barokní zámek pánů z Deblína, v přední části někdejšího hradu pak vznikl měšťanský pivovar.

Od roku 1910 je objekt využíván pro potřeby muzea – dnes zde Jihomoravské muzeum ve Znojmě vystavuje např. historický nábytek, regionální keramiku a výběr z díla znojemského rodáka, sochaře Hugo Lederera. Z nádvoří hradu se návštěvníkům otevírá fascinující pohled na údolí řeky Dyje a všechny hlavní dominanty města Znojma.
www.muzeumznojmo.cz