Přírodní památky a chráněná území

Druh


Příroda a krajina

Přístupnost:


přístupné veřejnosti

Vhodné pro:


děti, mládež, dospělí, senioři

Více informací:


viz webové portály v textu

Kromě vinohradů, sadů a polí či lesnatých roklin, které neodmyslitelně patří k rázu krajiny turistické oblasti Znojemsko a Podyjí, se kraj pyšní unikátním národním parkem lemujícím tok řeky Dyje i řadou menších chráněných území. Vybíráme ty nevýznačnější z nich…

NÁRODNÍ PARK PODYJÍ
Čarokrásná příroda Národního parku Podyjí v sobě spojuje romantiku strmých skalních srázů nad hlubokým kaňonem řeky Dyje s původní faunou a flórou dochovanou díky dlouholetému zákazu vstupu do této pohraniční oblasti. Území přísně střežené státní hranice totiž zůstalo po 40 let nedotčené stavební činností, a tak zde příroda dostala prostor zachovat svou druhovou rozmanitost na relativně malém prostoru. Nechte se očarovat ryzí přírodou, která byla národním parkem prohlášena až v roce 1991.

Tento nejmenší národní park České republiky se rozkládá podél řeky Dyje protékající 40 km dlouhým, hlubokým meandrovitým údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Těžko přístupné strže se tu střídají s nivními loukami a společně tvoří snovou a fascinující krajinu. Nedotčená příroda, meandrující řeka Dyje, romantické vyhlídky...

Národní park Podyjí je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy. Národní park Podyjí se vyznačuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, rozsáhlými suťovými poli a těžko prostupnými stržemi, ale i meandry a nivními loukami podél řeky Dyje i prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin. Pro území je charakteristická mimořádná rozmanitost vyskytujících se živočišných a rostlinných druhů a jejich vysoká koncentrace na relativně malé ploše. Na rakouské straně hranice na něj navazuje Nationalpark Thayatal, se kterým vytváří přeshraniční bilaterální chráněné území.
www.nppodyji.cz

KRUMLOVSKO-ROKYTENSKÉ SLEPENCE
Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence vyla vyhlášena v roce 2005 k ochraně mimořádně přírodovědecky hodnotného území podél toku říčky Rokytné. Oblast naleznete v těsném sousedství Moravského Krumlova a vine se severně členitým říčním údolím. Jsou zde zastoupena druhově velmi bohatá rostlinná i živočišná společenstva skal, lesostepí, lesů a vodních toků. Rezervaci tvoří dvě samostatná území, jedno pod kaplí sv. Floriána vypínající se na skalním ostrohu nad Moravským Krumlovem, a druhé v okolí osady Rokytná. Členité údolí řeky Rokytné s hustými listnatými lesy a romantickými zákoutími vás uchvátí masivními stometrovými skálami ze slepencových hornin. Tímto uhrančivě krásným územím vás provede i naučná stezka.
www.mkrumlov.cz

MIROSLAVSKÉ KOPCE
Národní přírodní památka Miroslavské kopce je tvořena sedmi samostatnými vrchy v okolí města Miroslav – Větrník, Přední a Zadní Markův kopec, Ve vinohradu, U letiště, U kamene a Zmrzlé. Rozprostírá se celkem na 30 hektarech a vyhlášena byla roku 2004. Důvodem ochrany jsou skalní společenstva a vegetace teplomilných stepních lad. Lokalita je významná z hlediska výskytu řady chráněných druhů rostlin a živočichů. Území NPP je však poškozeno zemědělskou činností a na Předním Markově kopci stojí vodojem. Podle plánu péče by mělo dojít k odstranění nepůvodních dřevin, zejména akátu a borovice černé.
www.mesto-miroslav.cz

JEVIŠOVKA
Přírodní park Jevišovka je chráněné území o rozloze cca 140 km2 vyhlášené v roce 1977 za účelem zachování krajinného rázu s vysokými přírodními a estetickými hodnotami. Park se rozprostírá podél řeky Jevišovky v délce cca 18 km a více než polovina území parku je zalesněná. V některých místech les svojí skladbou odpovídá původním porostům s habrem, dubem, javorem a lípou. Krajina je přitom velmi malebná a pestrá – v některých místech je řeka hluboce zaříznutá a jinde meandruje, původní listnaté lesy střídají nivní louky... Navíc jde o území bohaté na archeologické nálezy a historické památky. Na některých skalních útvarech v blízkosti Jevišovic občas trénují horolezci.
www.jevisovice.cz

KARLOV
Přírodní rezervaci Karlov na Hrušovansku zdobí převážně původní lesy s převládajícími duby a habry. Bohatost zdejší fauny a flóry představuje naučná stezka vedoucí kouzelným Údolím lásky. Rezervace patří mezi nejstarší na Znojemsku. Rostou zde vzácné druhy rostlin a na místní porost je vázána řada ohrožených živočišných druhů. Na jaře ve zdejším Údolí lásky, kterým vede stejnojmenná naučná stezka, můžete obdivovat kvetoucí koberce sněženek a prvosenek. Na trase dlouhé asi 5 km můžete nerušeně pozorovat zdejší faunu a floru, a to nejen v Přírodní rezervaci Karlov, ale i v okolí Božického rybníka nebo rybníků Horní Karlov a Prostřední Karlov.
www.hrusovansko.cz