Národní park Podyjí

Typ subjektu:


Příspěvková organizace

Kategorie členství:


Memorandum o spolupráci

Funkce


-

Členem od:


2019

Národní park Podyjí je nejmenším národním parkem České republiky a jediným národním parkem na Moravě. Patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům oblasti Znojemsko a Podyjí zejména pro svou zachovanou přírodní čistotu a unikátní druhovou bohatost fauny i flóry.

Národní park Podyjí je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy. Vyznačuje se mimořádnými scenériemi tvořenými pestrou mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, meandry, rozsáhlými suťovými poli a těžko prostupnými stržemi, ale i nivními loukami podél Dyje a prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin. Pro území je charakteristická mimořádná rozmanitost vyskytujících se živočišných a rostlinných druhů a jejich vysoká koncentrace na relativně malé ploše. Významná druhová pestrost rostlin a živočichů je podmíněná polohou chráněného území na rozhraní dvou biogeografických soustav. Na rakouské straně na Národní park Podyjí navazuje Nationalpark Thayatal, se kterým vytváří přeshraniční bilaterální chráněné území.

Správa Národního parku Podyjí se sídlem ve Znojmě byla zřízena 1. 7. 1991 Ministerstvem životního prostředí ČR. Základním úkolem této organizace je zajišťování ochrany přírody a krajiny na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma. Vykonává státní správu také v úsecích ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství a myslivosti, včetně hospodaření na státním majetku. Do její kompetence spadají odborné aktivity spojené s ochranou přírody, koordinace výzkumu a monitoringu, ochranářský management, odborná dokumentace, inspekční a dozorová činnost i metodická pomoc a naplňování dotační politiky resortu životního prostředí. Zabezpečuje také informační, osvětovou a výchovnou činnost, podporu v oblasti veřejných vztahů, provozování návštěvnických středisek, komunikaci s veřejností a management návštěvnosti na svěřeném území. Za účelem zajištění prioritního cíle, kterým je ochrana přírody a krajiny v předmětném území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma, jakož i pohody návštěvníků, stanovuje podmínky a limity návštěvnosti včetně odůvodněných regulačních opatření.

Destinační společnost ZnojmoRegion spolupracuje se Správou Národního parku Podyjí na základě partnerského memoranda o vzájemné spolupráci.

Galerie
Sídlo

Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce /5
669 02 Znojmo

Sociální sítě

Facebook Twitter

Webové stránky

https://www.nppodyji.cz

Emailový kontakt

info@nppodyji.cz

Telefon

+420 515 282 240, +420 515 291 630