Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Typ subjektu


Příspěvková organizace

Kategorie členství


Marketing

Funkce


Řádný člen

Členem od


2018

Jihomoravské muzeum ve Znojmě patří k nejvýznamnějším kulturním, vlastivědným a vědecko-výzkumným institucím jižní Moravy. V současnosti pod jeho správu spadá 6 význačných historických památek ve Znojmě i v jeho okolí.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě je jedno z nejstarších muzeí na jižní Moravě. Bylo založeno v roce 1878 jako jedno z prvních městských muzeí na Moravě. Od svého vzniku shromažďovalo památky minulosti Znojma, které představilo veřejnosti ve své první expozici otevřené v roce 1889.

Od roku 1910 našly sbírky, zásluhou kustoda Antona Vrbky, své umístění v prostorách znojemského hradu. Celý hrad spolu s cennou románskou rotundou sv. Kateřiny získalo muzeum do své správy roku 1920. Změna jeho názvu na "Jihomoravské krajinské muzeum" v roce 1931 odráží rozšíření muzejní činnosti na celý region. Již v této době se na ní podílí významný archeolog František Vildomec. Po druhé světové válce získalo muzeum další památkové objekty - bývalý minoritský klášter v ulici Přemyslovců (dnes sídlo Jihomoravského muzea) a Dům umění na Dolním/Masarykově náměstí.

Po druhé světové válce muzeum postupně získává charakter odborného ústavu a rozšiřuje svoje expozice a depozitáře. Dnes v nich uchovává na 400 000 sbírkových předmětů vzniklých výzkumnou a akviziční činností přírodovědných i společenskovědních pracovišť muzea. Oddělení botaniky, geologie a zoologie se zaměřují na výzkum a dokumentaci živé i neživé přírody regionu včetně území Národního parku Podyjí. Archeologie plní vedle vlastních výzkumných činností i úkoly na úseku archeologické památkové péče. O bohaté sbírky umělecké a historické pečují pracoviště historie a dějin umění. Muzejní knihovna má ve svých fondech uloženy i vzácné staré tisky z oficíny premonstrátského kláštera v Louce. Rozsáhlý fotoarchív s množstvím často unikátních záběrů řady míst celého okresu spravuje oddělení dokumentace současnosti. O další zachování sbírek se starají konzervátorské laboratoře.

Svou prezentační aktivitou se Jihomoravské muzeum ve Znojmě řadí k významným kulturním institucím města i regionu. Mimo výstavnictví se muzejní činnost soustředí také na spolupráci se školami a na regionální vědecký výzkum v oborech zoologie, botaniky, geologie, archeologie a historie. Spravuje a veřejnosti zpřístupňuje celkem 6 významných památkových objektů:

Minoritský klášter
(Sídlo Jihomoravského muzea)
V bývalém minoritském klášteře na ulici Přemyslovců, který je od roku 1949 využíván jako muzeum, naleznete moderní expozice věnované pravěkým zemědělcům, živé a neživé přírodě Znojemska či zbraním Orientu - znojemská sbírka orientálních, převážně asijských zbraní, patří k největším svého druhu v ČR. V expozici o „černém řemesle“ se můžete seznámit s umem a řemeslnou dovedností starých kovářů, zámečníků a pasířů. Expozice s interaktivními prvky zaujmou děti i dospělé. 

Znojemský hrad
Na mohutném skalním ostrohu nad řekou Dyjí a Gránickým potokem se vypíná původní sídlo znojemských údělných přemyslovských knížat, založené již kolem roku 1100. Dominantou areálu je hradní kaple, románská rotunda sv. Kateřiny. Ve 12. století zde byla v provozu mincovna znojemských knížat. Hrad byl jako významná zemská pevnost postupně přestavován a zpevňován. Po třicetileté válce zpustlý hrad byl roku 1710 přestavěn na barokní zámek pánů z Deblína, v přední části někdejšího hradu pak vznikl měšťanský pivovar. Od roku 1910 využívá objekt muzeum, v současnosti je zde vystaven historický nábytek, regionální keramika a výběr z díla znojemského rodáka, sochaře Hugo Lederera. Z nádvoří hradu se návštěvníkům otevírá fascinující pohled na údolí řeky Dyje a všechny hlavní dominanty města Znojma.

Rotunda sv. Kateřiny
(Národní kulturní památka)
V historickém centru Znojma, v srdci areálu Znojemského hradu se na nejvyšším bodě skalní ostrožny vypíná románská rotunda sv. Kateřiny. Jde o nejvzácnější kulturní památku města, která vznikla na sklonku 11. století. Rotunda je unikátní zejména svou vnitřní výmalbou představující vedle mariánského cyklu i ojedinělou galerii přemyslovských knížat 10. a 11. století.

Dům umění
Reprezentativní výběr z bohatých uměleckých sbírek Jihomoravského muzea naleznete v jednom z nejkrásnějších renesančních paláců v centru města. Dům umění na Masarykově náměstí nabízí ke zhlédnutí stálé expozice "Staré umění Znojemska" a "Mince Zemí Koruny české". Představena je rovněž tvorba znojemského medailéra Jan Tomáš Fischera. Výstavní sály v prvním podlaží jsou určeny pro krátkodobé výstavy. 

Památník Prokopa Diviše v Příměticích
Víte, že na Znojemsku byl vynalezen první bleskosvod? Pokud ne, život a dílo krotitele blesků a všestranného technicky i humanitně nadaného přímětického faráře Prokopa Diviše představuje nová expozice ve funkcionalistickém památníku v Příměticích. Už z názvu současné expozice, který zní „Prokop Diviš 1698-1765, kněz, fyzik, lékař a hudebník“, lze odhadnout, o jak výjimečnou dějinnou osobnost se jedná.

Zřícenina Cornštejn
Hrad byl postaven na skalnaté šíji dvojitého meandru řeky Dyje na dohled nedalekého hradu Bítova ve 20. letech 14. století příslušníky rodu Bítovských z Lichtenburka. Zbytky zdí a palácové sklepy z té doby se dochovaly dodnes. Největší slávu zažil hrad v 15. století, kdy dokázal rok vzdorovat obléhání Jiřího z Poděbrad. Po pobělohorské konfiskaci připadl Krajířům z Krajku a na konci 16. století byl opuštěn. Dnes nabízí návštěvníkům nejen úchvatné výhledy do okolní rekreační oblasti Vranovské přehrady, ale i expozici mučírny a šenku hradní posádky ve sklepeních hradních paláců. V létě ožívá šermířskými duely...
Pořádané akce

Sídlo

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Přemyslovců 129 /8
669 02 Znojmo

Sociální sítě

Facebook Instagram

Webové stránky

http://www.muzeumznojmo.cz

Emailový kontakt

info@muzeumznojmo.cz

Telefon

+420 515 222 311, +420 515 282 211