Turistická karta ZnojmoRegion+ 2021

Autor článku


ZnojmoRegion

Téma


Soutěže a akce

Oblast


Znojemsko a Podyjí

Více info


viz odkazy v textu

Zde najdete kompletní pravidla a princip fungování projektu „Turistická karta ZnojmoRegion+“ pro rok 2021.

Představujeme projekt destinační společnosti ZnojmoRegion, z. s., na podporu cestovního ruchu v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí během letní a podzimní turistické sezóny 2021. Cílem je motivovat návštěvníka k ubytování v místních ubytovacích zařízeních a k návštěvě i nových, dosud neznámých míst v regionu. Současně ho také přesvědčit o výhodnosti co nejdelšího pobytu nebo pobytu mimo hlavní turistickou sezónu. Projekt má pomoci znovu vzkřísit služby cestovního ruchu ihned po rozvolnění vládních corona-opatření. Turistická karta bude současně destinačnímu managementu sloužit jako informační zdroj o návštěvnosti regionu a turistických prioritách. 

OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY PROJEKTU 
Projekt nabízí bezplatnou podporu místních podnikatelů a pomoc s „pokoronavirovým“ restartem zejména u kvalitních a oficiálních ubytovacích zařízení a turistických cílů. Těm je zdarma nabízena marketingová podpora kompletně zajišťovaná ze strany destinační společnosti ZnojmoRegion (např. tištěné i on-line mediální kampaně zaměřené na turisty z České republiky, propagace na sociálních sítích a webu ZnojmoRegionu). 
Zapojený UBYTOVATEL se díky tomuto projektu dostane do VIP pozice jediného distributora turistických karet ZnojmoRegion+, za něž si na vybraných místech mohou jeho hosté vybrat různé dárky, slevy a bonusy. Zapojený UBYTOVATEL tak získá konkurenční výhodu na trhu, neboť turisté budou preferovat ubytování právě v jeho ubytovacím zařízení, kde zdarma obdrží turistické karty plné výhod. POSKYTOVATELÉ těchto výhod a odměn jsou tak – rovněž zdarma – viditelně propagováni a doporučováni, a to bez ohledu na jejich umístění v regionu či druh nabídky. 
Záměrně projekt upozorňuje i na méně známá místa či turistické služby ve snaze rozprostřít cestovní ruch po celé oblasti. Stejně tak se zaměřuje na prodloužení hlavní turistické sezóny i mimo 2 měsíce letních prázdnin a optimalizaci návštěvnosti na některých sezónně přetížených místech. Naší snahou je opětovný rozvoj turismu v celém znojemském okrese.
Jednotná propagace pomůže posílit veřejné povědomí a lépe identifikovat celistvost regionu i jeho turistické nabídky. Výhodou je dostupnost a relativní blízkost jednotlivých cílů v oblasti Znojemsko a Podyjí. Kompaktní a atraktivní propojení nabídky kvalitních turistických cílů a služeb v regionu je podpořeno i dalšími propagačními materiály, které destinační společnost ZnojmoRegion pravidelně vydává a zdarma distribuuje do všech informačních center a všem svým členům a partnerům. Předpokládáme proto i zvýšení veřejného povědomí o poslání a činnostech ZnojmoRegionu.
Díky monitoringu a následnému vyhodnocení projektu získáme hodnověrné údaje o turistických prioritách a návštěvnosti regionu přímo z terénu. A díky přidělené dotaci Jihomoravského kraje můžeme do tohoto projektu zapojit všechny vybrané partnery bezplatně!
Jde tedy o významný vlastní produkt ZnojmoRegionu spojující nabídku měst a obcí i soukromého podnikatelského či neziskového sektoru, a to napříč celou turistickou oblastí Znojemsko a Podyjí. Na základě loňského úspěšného pilotního ročníku se tak projekt Turistické karty ZnojmoRegionu vrací v upravené podobě, která místním službám cestovního ruchu přináší maximální podporu v době, kdy je jí nejvíce třeba...

VYDAVATEL A PROVOZOVATEL 
Vydavatelem Turistické karty ZnojmoRegion+ 2021 a provozovatelem celého projektu je destinační společnost ZnojmoRegion, z. s. (více o činnostech a poslání ZnojmoRegionu ZDE). 

OBDOBÍ PLATNOSTI
1. června – 31. října 2021.

ZÍSKÁNÍ KARTY
Turistická karta ZnojmoRegion+ 2021 je dostupná v období od 1. 6. do 31. 10. 2021 pouze ve vybraných ubytovacích zařízeních v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí.
Na kartu má nárok každý host starší 18 let, který se ubytuje minimálně na 1 noc v kterémkoli z ubytovacích zařízení zapojených do tohoto projektu. Seznam zapojených ubytovacích zařízení ZDE.
Za každou strávenou noc má host právo získat 1 turistickou kartu ZnojmoRegion+, tzn. čím více nocí v ubytovacím zařízení stráví, tím více karet získává (1 noc = 1 karta / 1 dospělá osoba)
Kartu hostovi vydává pracovník recepce daného ubytovacího zařízení. Při zápisu hosta do ubytovací knihy označí příslušný počet turistických karet ZnojmoRegion+ razítkem ubytovacího zařízení a vyplní do nich termín pobytu hosta. Turistická karta ZnojmoRegion+ je platná pouze pokud je čitelně označena razítkem daného ubytovacího zařízení a doplněna datem, od kdy do kdy je zde host ubytován. V tomto období může host využívat turistickou kartu ZnojmoRegion+ a jednorázově získávat dárky, slevy a bonusy nabízené poskytovateli odměn zapojenými do tohoto projektu. Seznam zapojených poskytovatelů a jejich nabídky odměn ZDE.

ZAPOJENÍ ČLENŮ A NEČLENŮ ZnojmoRegionu
Do tohoto projektu se mohou zdarma zapojit všichni řádní členové destinační společnosti ZnojmoRegion a organizace spolupracující se ZnojmoRegionem na základě memoranda o vzájemné spolupráci. Jejich zapojení je možné jak na pozici UBYTOVATEL, tak na pozici POSKYTOVATEL.
Do pozice UBYTOVATEL se navíc mohou zapojit i nečlenské subjekty provozující ubytovací zařízení v katastru měst/obcí/svazků obcí, které jsou řádným členem ZnojmoRegionu. Jejich zapojení však musí být předem odsouhlaseno vedením příslušného města/obce/svazku obcí. Zapojení těchto nečlenských subjektů je v roce 2021 rovněž bezplatné. 
Termín ukončení příjmu žádostí o zařazení členských i nečlenských subjektů do tohoto projektu na pozici UBYTOVATEL či POSKYTOVATEL je 30. 4. 2021.
Pokud v průběhu tohoto projektu kterýkoliv UBYTOVATEL či POSKYTOVATEL (z řad členů i nečlenů ZnojmoRegionu) poruší uvedená pravidla vydávání karet či poskytování odměn, anebo se objeví závažné nedostatky v kvalitě jím poskytovaných služeb, bude z projektu destinační společností ZnojmoRegion ihned vyřazen.

UBYTOVATEL
Do projektu mohou být zapojena pouze oficiální ubytovací zařízení kategorie hotel, penzion či kemp s provozem umístěným ve znojemském okrese, tzn. v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí, a minimální ubytovací kapacitou 6 pevných lůžek.
U členů ZnojmoRegionu budou do projektu zahrnuta všechna ubytovací zařízení, která daný člen provozuje na území turistické oblasti Znojemsko a Podyjí. 
U nečlenských subjektů, které provozují více ubytovacích zařízení splňujících uvedené podmínky, bude do projektu zařazeno pouze 1 ubytovací zařízení. Jeho výběr musí být odsouhlasen ze strany vedení příslušného města/obce/svazku obcí i destinační společností ZnojmoRegion. Při udělování souhlasu se zapojením nečlenských ubytovacích zařízení bude ZnojmoRegion zohledňovat mimo jiné: další nabízené služby (např. restaurace, wellness, půjčovna kol...), hodnocení kvality služeb (např. hodnocení hostů na Booking.com), dobrou pověst podniku (např. stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb evidované u místního turistického informačního centra) či dosavadní bezproblémovou spolupráci s obcí (např. odvádění ubytovacích poplatků). Destinační společnost ZnojmoRegion si vyhrazuje právo brát si na dané ubytovací zařízení reference u vedení města/obce/svazku obcí či dalších zainteresovaných organizací, právo na osobní kontrolu provozovny i právo odmítnout zařadit do projektu ubytovací zařízení, které má zájem o zapojení do projektu. Zapojení nečlenů do tohoto projektu není nárokové. Rovněž může být celkový počet zapojených nečlenských subjektů omezen s ohledem na organizační zajištění, finanční limity a technické možnosti projektu. 
Seznam vybraných ubytovacích zařízení ZDE.

POSKYTOVATEL
Poskytovatelé odměn (pouze z řad členů ZnojmoRegionu či spolupracujících subjektů na základě memoranda) jsou do projektu zapojeni, jestliže na svých provozovnách v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí garantují v období platnosti projektu stálou nabídku různých dárků, slev a bonusů
Pokud má provozovna poskytovatele pouze sezónní provoz, tzn. není přístupná veřejnosti po celé období platnosti projektu od 1. 6. do 31. 10. 2021, musí být tato skutečnost předem viditelně uvedena. Nabídka odměn na takovém místě pak bude omezena pouze na uvedené provozní období.
Seznam zapojených poskytovatelů a jejich nabídky odměn ZDE.

ODMĚNY = DÁRKY, SLEVY, BONUSY 
Host vlastnící turistickou kartu ZnojmoRegion+ má v období od 1. 6. do 31. 10. 2021 nárok na odměnu za návštěvu vybraného turistického cíle od zapojených subjektů - poskytovatelů benefitů. Tato odměna (dárek, sleva či bonus navíc) mu bude jednorázově poskytnuta výměnou za jeho platnou a řádně označenou turistickou kartu ZnojmoRegion+, tzn. platí princip 1 karta = 1 odměna; odevzdáš 1 kartu = získáš 1 odměnu. 
Čím více turistických karet ZnojmoRegion+ host vlastní (tzn. čím více nocí stráví v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí), tím více odměn tu může čerpat. Vždy však pouze v období, které je u jednotlivých poskytovatelů odměn uvedeno jako provozní doba. Pozor! Některé subjekty mají pouze sezónní provoz, a tak i jejich odměna je vázána na uvedené provozní období (např. venkovní letní koupaliště – provoz i možnost získat odměnu pouze v červenci a srpnu 2021). Návštěva některých turistických cílů či některé turistické služby je také možná pouze po předchozí rezervaci a je třeba to akceptovat. 
Každý zapojený subjekt poskytuje jinou odměnu podle svých vlastních možností, která je vždy přesně specifikována. Pokud z kapacitních, technických či provozních důvodů nemůže v mimořádných případech zapojený subjekt vydat svou přislíbenou odměnu, může ji operativně nahradit obdobnou odměnou s totožnou či srovnatelnou hodnotou. 
V případě poskytnutých slev platí, že slevy nelze kombinovat a vzájemně je sčítat.
Veškeré odměny spojené s alkoholickými nápoji a produkty mohou být vydány pouze osobám starším 18 let a poskytovatel odměny má právo vyžadovat průkaz totožnosti pro ověření věku.
Seznam zapojených poskytovatelů a jejich nabídky odměn ZDE.

VYDÁVÁNÍ ODMĚN 
Odměnu vydá zapojený poskytovatel hostovi pouze výměnou za jeho turistickou kartu ZnojmoRegion+ 2021, která je řádně orazítkovaná a označena termínem hostova pobytu v uvedeném ubytovacím zařízení. Kartu je třeba předložit předem při platbě vstupného či útraty.
Pro získání odměny je nutné vždy předložit originál turistické karty ZnojmoRegion+ 2021. Uvedené odměny nelze směnit za finanční obnos.
Všechny vybrané karty každý zapojený poskytovatel pečlivě uschová jako doklad k evidenci jím vydaných odměn. 

VYHODNOCENÍ 
Po 1. 11. 2021 si destinační společnost ZnojmoRegion vyzvedne u zapojených poskytovatelů všechny vybrané karty a u zapojených ubytovatelů všechny zbylé nerozdané karty. Následně provede vyhodnocení úspěšnosti celého projektu, ze kterého vyplyne aktivita jednotlivých ubytovacích zařízení, zájem návštěvníků o zapojené turistické cíle a jimi nabízené odměny, i informace o preferované délce pobytu a termínu ubytování v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí. 
Výsledky průzkumu turistické návštěvnosti vzešlé z vyhodnocení projektu budou využity ke zlepšení turistické nabídky a marketingové komunikace regionu v dalších obdobích.

TISK A NÁKLAD 
Turistická karta ZnojmoRegion+ 2021 je vydávána v celkovém nákladu 80.000 ks a jednotlivým zapojeným ubytovatelům je přidělována v závislosti na jejich celkové lůžkové kapacitě a sezónnost provozu. V případě většího zájmu v průběhu uvedeného období platnosti bude destinační společností ZnojmoRegion operativně realizován dotisk karet v potřebném množství. 
Pokud bude ubytovací zařízení v průběhu období platnosti vyžadovat nepřiměřeně velký počet turistických karet, vyhrazuje si destinační společnost ZnojmoRegion právo nahlédnout do jeho ubytovací knihy a zkontrolovat skutečnou obsazenost. Pokud ubytovací zařízení odmítne ubytovací knihu předložit, anebo se porovnáním vykazovaných údajů zjistí rozpor mezi evidovanými počty hostů a počtem vydávaných karet za sledované období, budou náklady za požadovaný dotisk turistických karet přefakturovány danému ubytovacímu zařízení k proplacení.
Současně s kartami budou vydány i informační letáky v nákladu 5.000 ks se seznamem benefitů. Tyto letáky jsou určeny na recepce a pokoje zapojených ubytovacích zařízení, do pokladen zapojených poskytovatelů odměn i na informační centra v regionu.
Dodavatel všech tiskových služeb bude vybrán v řádném výběrovém řízení, ve kterém budou přímo osloveni minimálně 3 dodavatelé tisku a bude porovnávána jejich nabídka celkové ceny zakázky.

INFORMAČNÍ WORKSHOP
Všechny zapojené subjekty mají povinnost se zúčastnit informačního workshopu, který bude destinační společnost ZnojmoRegion organizovat v polovině května 2021 (na výběr budou min. 3 termíny). Na tomto workshopu dojde také k předání turistických karet a propagačních materiálů k tomuto projektu i podpisu předávacího protokolu.
Informační workshopy budou probíhat cca v druhé polovině května 2021 a budou určeny také zástupcům všech regionálních informačních center v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí.

GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Všechny zapojené subjekty, členské i nečlenské, v pozici UBYTOVATEL i POSKYTOVATEL, stvrzují písemně svůj souhlas se zapojením do projektu podpisem předávacího protokolu, ve kterém bude uveden přesný počet přidělených turistických karet ZnojmoRegion+ 2021 i letáků s uvedeným seznamem benefitů. Tímto svým podpisem udělují zároveň souhlas s časově neomezenou veřejnou propagací jejich provozovny v rámci projektu Turistická karta ZnojmoRegion+ 2021 a využitím jména jejich provozovny pro marketingové účely tohoto projektu. 
Všechny subjekty zapojené do projektu Turistické karty ZnojmoRegion+ 2021 se zavazují dodržovat pravidla GDPR a nakládat se svěřenými údaji svých hostů tak, aby nedošlo k jakémukoli zneužití uvedených údajů pro osobní či komerční účely neoprávněných subjektů. 

INFORMACE 
Všechny aktuální informace o projektu jsou průběžně zveřejňovány na subdoméně webového portálu ZnojmoRegionu https://karta.znojmoregion.cz, která byla vystavěna speciálně pro potřeby tohoto projektu a je průběžně aktualizována po celou dobu platnosti projektu.
Informace o projektu samotném, zapojených ubytovacích zařízeních i poskytovatelích odměn budou po celou dobu projektu také k dispozici na všech regionálních informačních centrech v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí, u členů a partnerů ZnojmoRegionu i u všech zapojených subjektů. 
•    Seznam regionálních informačních center ZDE
•    Seznam členů a memorandových partnerů ZnojmoRegionu ZDE 

Bližší informace o nabídce, službách, provozu, kontaktech a otevíracích dobách jednotlivých zapojených subjektů získá zájemce na jejich webových stránkách uvedených ve výše zmíněných seznamech.

 

Informace o projektu samotném, organizaci a distribuci, poskytne kancelář destinační společnosti ZnojmoRegion, z. s.:
•    předseda představenstva, tel.: 603 884 897, predseda@znojmoregion.cz 
•    tajemník spolku, tel.: 604 206 438, tajemnik@znojmoregion.cz 

 

Ve Znojmě, dne 8. 2. 2021
(aktualizace 2. 4. 2021)
 

GalerieSdílejte článek a podělte se s ostatními